HomeHelpMN tsis txais daim ntawv ua thov kev pab lawm.

HomeHelpMN yog dabtsi? 

HomeHelpMN yog lub qhov chaw muaj pob nyiaj pab los ntawm tsoom fwv hauv teb chaws es tsim kom pab tau thaum muaj tus kab mob COVID-19 es kis thoob plawsNws muaj kev pab nyiaj rau cov tswv tsev es poob qab ntawm qhov lawv them nqi tsev thiab lwm qhov nqi them siv rau vaj tsev es dhau caij them lawm 

Qhov kev pab nov twb qhib thaum lub Tsib Hlis, 7, 2022, thiab twb tsis txais cov ntaub ntawv ua thov kev pab thaum lub 7, 2023.  Yog tias koj twb tau ua ntawv thov kev pab ua ntej qhov kev pab nov kaw lawm, yuav muaj kev ceeb toom qhia rau koj yog tias tseem tab tom muab koj daim ntawv thov coj los saib. 

Lwm yam kev pab twg es muaj pab? 

Mus saib hauv Find Housing Help kom tshawb nrhiav pom lwm cov kev pab.  

Qhov chaw rau Cov Neeg Ua Ntawv Qhov (Applicant Portal)

Yog tias koj tau ua ntawv thov kev pab ua ntej qhov kev pab nov kawm lawm, yuav muaj kev ceeb toom qhia rau koj yog tias tseem tab tom muab koj daim ntawv thov coj los saib. Kom mus tshawb nrhiav pom seb koj daim ntawv thov txog theem twg lawm, nkag mus los yog log in rau qhov chaw rau cov neeg ua ntawv thov kev pab (applicant portal).