Tso npe thov rau HomeHelpMN ziag no

HomeHelpMN muab pub raws Minnesota Housing txhawm rau pab yog tias koj them tsis taus koj cov nyiaj qiv yuav tsev lossis lwm yam nuj nqis ntsig txog vaj tsev vim muaj COVID-19. Saib seb yog nws muab kev pabcuam nyiaj txiag los yog coj koj mus rau cov peev txheej uas ntseeg tau, peb xav kom koj tau txais qhov kev pab koj xav tau, nyob rau lub sijhawm koj xav tau tshaj plaws.

Tau txais kev pab rau koj cov nuj nqi nyiaj qiv yuav tsev uas dhau sijhawm

Yog tias koj them tsis taus koj cov nuj nqi vaj tsev, koj kuj yuav tuaj yeem tsim nyog tau txais kev pabcuam fab nyiaj txiag kom rov them tau koj cov nyiaj qiv yuav tsev.

Tau txais kev pab rau lwm yam nuj nqi uas dhau sijhawm

Tej zaum koj kuj yuav muaj lub sijhawm nyuaj los mus tswj tau cov nuj nqi ntsig txog vaj tse xws li se vaj tse, kev tuav pov hwm, nqi koom tuav pov hwm lossis nqi xauj tsev ntau. Tej zaum peb yuav pab tau txog cov nuj nqi no.

Nrhiav cov peev txheej txhawm kom zam tau kev raug kawm ua ntej

Txhawm rau nrhiav lwm cov kev xaiv uas muaj, tham nrog tus kws pab tswv yim txog kev them nqi tsev uas ntseeg tau. Mus saib hauv phab vev xaib hais txog Cov Peev Txheej ntawd kom paub ntau ntxiv.

Ua Ntawv Thov Hnub No

Yuav khiav cov ntawv thov raws li lawv xa tuaj. Xav txhaub kom cov tswv tsev xa lawv daim ntawv thov kev pab kom sai. Yog tias txais tau cov ntawv thov thaum cov nyiaj tag lawm, cov neeg thov kuj yuav muav cuv npe tos. Daim ntawv thov kev pab es tau xa tuaj lawm tsis lav tias yuav muaj nyiaj pab rau. Mus saib hauv qhov program lub chaw dashboard kom pom pob nyiaj es muaj pab.

Pib los ntawm kev rub cov npe teev tseg txog Kev Npaj Txhij

Kauj ruam 3

Peb txuas lus nrog koj tus neeg muab kev pabcuam lossis tus neeg them nyiaj ntawm pawg neeg thib peb

Kauj ruam 4

Lis tiav tsab ntawv thov

Kauj ruam 5

Them nyiaj rau tus neeg muab kev pabcuam lossis tus neeg them nyiaj ntawm pawg neeg thib peb

Txhawm kom tsim nyog rau kev pab HomeHelpMN koj yuav tsum:

  • Muaj ib lub tsev nyob rau hauv Minnesota thiab ua neej nyob rau hauv tam li yog qhov chaw nyob tseem ceeb
  • Koj cov nyiaj tau los yuav tsum qis dua cov tswj ciam nyiaj tau los uas sau tseg ntawm no
  • Tau ntsib kev cov nyom fab nyiaj txiag tom qab hnub tim 21 lub Ib Hlis xyoo 2020
  • Muaj cov nuj nqi uas dhau sijhawm nyob rau ib lossis ntau hom nuj nqi uas yog lub phiajxwm ua tus them
  • Koj qhov nyiaj xub txais yuav tsum tsis txhob ntau dua li qhov nyiaj hu ua es pub txais rau koj nyob rau thaj chaw ntawm koj lub zos county thaum lub sij hawm muab qhov nyiaj txais rau koj (conforming loan limit).

Mus saib hauv phab vev xaib hais txog cov lus nug uas nquag nug kom paub xov xwm ntau ntxiv txog kev tsim nyog tau txais.

COV TSWV TSEV KUJ YUAV TSIM NYOG TAU TXAIS TXOG RAU $50,000

  • Qhov kev pabcuam raug muab siv rau cov nuj nqi dhau sij hawm nkaus xwb
  • Yuav muab cov nyiaj them ncaj nraim mus rau tus tuav nuj nqi, tus muab kev pabcuam nyiaj qiv yuav tsev lossis lub nroog
  • Qhov kev pabcuam tsis tas yuav tau them rov qab
  • -Kev siv kev tsim nyog tau txais xam muaj: Kev them nqi tsev, daim ntawv cog lus rau daim ntawv them nqi, nyiaj qiv vaj tse tsim, se vaj tse, nyiaj tuav pov hwm vaj tse, nqi tswv tsev lossis nqi koom haum tsev condo, nqi xauj ntau ntawm tsev tsim
  • Nqi dej thiab hluav taws xob tsis tsim nyog tau txais hauv lub phiajxwm no—kev pab nrog nqi cua kub, hluav taws xob thiab dej tuaj yeem nrhiav tau los ntawm Phiajxwm Kev Pab Txog Dag Zog Dej Taws lossis los ntawm kev hu rau 800-657-3710 (nias 1)