HomeHelpMN wixii hadda ka dambeeya ma ay aqbalayso codsiyo.

Waa maxay HomeHelpMN? 

HomeHelpMN waa barnaamij ay maalgeliso dowladda dhexe oo loo abuuray inuu degdeg wax uga qabto cudurka COVID-19 ka ee dillaacay. Waxa uuna siiyaa gargaar dhaqaale mulkiilayaasha guryaha ee dib ula dhaca bixinta lacagta deynta guriga (mortgage) iyo kharashaadka kale oo guryaha la xiriira. 

Barnaamijku waxa uu furmay bishii Maajo 7, 2022 waxa uuna joojiyey aqbalida codsiyada bishii Luulyo 7, 2023. Haddii aad codsatay caaawin ka hor inta aan barnaamijku xirmin, Waxaa lagu soo ogaysiin doonaa in codsigaaga la eegay iyo in kale. 

Waxaa maxay gargaarada kale ee la heli karaa? 

Booqo Find Housing Help si aad uga eegto khayraadyo kale.  

Illinka Codsadaha

Haddii aad codsatay caawin ka hor intii aan barnaamijku xirmin, waxaa lagu soo ogaysiin doonaa in codsigaaga la eegay iyo in kale. Si aad u eegto meesha hawsha codsigaagu ay marayso, gal illinka codsadaha.