Ceeb Toom Txog Tsab Cai Ntiag Tug

Kev Tso Cai: Lub Chaw Sawv Cev Nyiaj Txiag Vaj Tsev hauv Minnesota (MHFA, Minnesota Housing Finance Agency) tau txais kev tso cai los mus suav sau ntaub ntawv ntiag tug, uas yuav xam muaj koj tus najnpawb xaus saus yog tias txaus siab muab, los ntawm Tsab Cai Vaj Tsev hauv Meskas Teb ntawm 1937 (42 U.S.C. 1437 thiab txuas ntxiv), Nqe VI ntawm Tsab Cai Hais Txog Cai Pejxeem xyoo 1964 (42 U.S.C. 2000d), Tsab Cai Vaj Tsev Ncaj Ncees (42 U.S.C. 3601-19), Tsab Cai Kev Nqis Tes Ua Txog Ntaub Ntawv Tsoom Fwv hauv Minnesota (Cai Lijchoj hauv Minnesota. Stat. Zaj 13) (tom qab ntawm no “MGDPA”), thiab los ntawm Xeev Minnesota. Stat. 462A.05.

Hom phiaj: Koj cov ntaub ntawv ntiag tug, raws li tau teev tseg los ntawm MGDPA, tab tom raug suav sau los ntawm MHFA thiab nws cov neeg muag khoom los mus txiav txim txog koj qhov kev tsim nyog rau Phiajxwm Cov Nyiaj Pabcuam Tswv Tsev (HomeHelpMN) Cuam Tshuam Txog COVID-19.

Lwm Cov Kev Siv: MHFA thiab nws tsab(cov) ntawv cog lus kuj tseem siv koj cov ntaub ntawv ntiag tug los mus tswj hwm thiab ntsuam xyuas lub phiajxwm qhov kev ua tau zoo, kom ua tau raws li cov cai tshaj tawm rau Rooj Tsav Xwm Saib Xyuas Nyiaj Txiag hauv Meskas Teb, thiab txhawm rau tswj hwm cov phiajxwm pacuam vaj tsev cuam tshuam txog COVID-19 yav tom ntej kom tau txais txiaj ntsig zoo tshwj xeeb yog tau txais kev tso cai los ntawm pawg neeg tsim cai lij choj lossis kev yuam siv los ntawm tsoom fwv. Koj cov ntaub ntawv ntiag tug tuaj yeem raug tso tawm rau tsoomfwv, lub xeev, thiab cov chaw haujlwm hauv ib cheeb tsam, thaum muaj feem cuam tshuam, thiab muab rau cov neeg tshuaj ntsuam thiab cov kws lij choj saib xyuas pejxeem, kev ua phem, lossis kev tswj cai. Txawm li cas los xij, dhau ntawd koj cov ntaub ntawv ntiag tug yuav tsis raug muab nthuav tawm lossis tso tawm sab nraud ntawm MHFA, lossis lawv cov neeg sawv cev, cov neeg pob haujlwm, lossis cov neeg cob haujlwm, tshwj hais tias tau txais kev tso cai lossis tseev kom ua los ntawm txoj cai lij choj.

Kev Nplua: Koj yuav tsum muab tag nrho cov ntaub ntawv ntiag tug uas tseev kom muaj los mus lis koj tsab ntawv thov thiab kuj yuav tau muab cov ntaub ntawv ntiag tug uas yog yam xaiv tau los mus lis koj tsab ntawv thov. Kev tsis muab ib qho twg ntawm cov ntaub ntawv uas tseev kom muaj yuav yeem ua rau qeeb sijhawm lossis tsis lees txais koj qhov kev tsim nyog tau txais kev pab.

Cov xov xwm uas raug suav sau thiab khaws cia los ntawm nws tus kheej

Rau ntawm cov kev ua haujlwm kev tswj hwm ntawm chaw, cov xov xwm raug suav sau rau cov hom phiaj kev txheeb xyuas thiab kev xam tseg. Cov xov xwm no tsis raug tshaj tawm lossis siv rau txhua yam uas yuav nthuav tawm cov xov xwm taw qhia tus kheej, thiab yuav tsis muab tso tawm rau lwm tus neeg sab nrauv hais tias txoj cai lij choj tseev kom ua li ntawd kom muaj kev txuas mus rau kev tshuaj xyuas raws kev quab yuam los ntawm txoj cai lij choj lossis lwm yam kev ua haujlwm raws txoj cai lij choj.

Peb siv Google Analytics (Kev Tsom Xam ntawm Google) los mus txheeb xyuas kev khiav tsheb mus rau peb qhov chaw. Google Analytics tuaj yeem raug muab kaw lossis ua kom siv tsis tau los ntawm tus neeg nkag mus saib thiab nws tseem muaj kev nkag pub dawb mus rau txhua yam xov xwm saum peb lub vev xaib. Cov xov xwm hais txog Google Analytics thiab kev yuav xaiv tawm li cas muaj nyob saum lub vev xaib Google Analytics.

Ceeb Toom Txog Kev Dag Ntxias

 

Kev Faib Tawm ntawm Cov Xov Xwm

Tej zaum peb yuav muab cov xov xwm qhia rau cov chaw sawv cev ntawm tsoom fwv lossis lwm lub tuam txhab uas pab peb txog kev tiv thaiv kev dag lossis kev tshuaj xyuas. Peb yuav ua li ntawd thaum: (1) tau txais kev tso cai lossis txoj cai lij choj tseev kom ua; lossis, (2) sam sim tiv thaiv rau lossis tiv thaiv kev dag ntxias tseeb lossis ntxim muaj tseeb lossis tej kev xa nyiaj yam tsis tau txais kev tso cai; lossis, (3) kev tshuaj ntsuam kev dag ntxias uas twb tshwm sim lawm. Yuav tsis muab cov xov xwm rau cov tuam txhab no txhawm rau kev lag luam.

Txhawm rau tshaj tawm kev dag ntxias, mus rau Report Wrongdoing or Concerns.