Ntaub Ntawv Xav Tau

HomeHelpMN tsis txais daim ntawv ua thov kev pab lawm.

Cov ntaub ntawv yuav tsum muaj

Thov luam, siv xaum npiv kos npe, thiab xa tuaj es yog siv ib qho hauv kev hauv qab no:

 • Muab tso rau (upload): muab scan los yog thaij daim ntawv thiab muab tso rau (upload) rau hauv koj tus account
 • Fax mus rau 1-612-435-4863
 • Xa mus rau HomeHelpMN, P.O. Box 2408, Minneapolis, MN 55402

Yuav tsum kom muaj:


Yog tias xav tau:


Cov ntaub ntawv qhia txog kev tawm tsam rau kev txiav txim ntawm daim ntawv thov kev pab:

Ntawv pov thawj tswv tsev

Thov muab ib qho twg ntawm cov nram qab no:

 • Ntawv them se vaj tse (nyiam dua)
 • Ntawv pov thawj kev lees nres
 • Ntawv cog lus rau ntawv pov thawj
 • Ntawv ntos nyiaj nqi tsev
 • Ntawv koom xauj (yog muaj)
 • Ntawv Pov Thawj Tswv (cov tsev tsim tau)

Npav muaj duab

Txhua leej neeg tso npe thov yuavtsum muaj npav muaj duab uas lub xeev, tsoom fwv, pawg neeg lossis lwm qhov chaw ua tus tawm rau

Ntaub ntawv nyiaj tau los

Muab cov ntaub ntawv nyiaj tau los tsis ntev los no rau txhua qhov chaw uas tau cov nyiaj los rau txhua tus neeg hauv tsev neeg uas tau teev tseg hauv koj tsab ntawv thov. Muaj ntau ntau txoj hau kev los mus teev ntaub ntawv rau koj cov nyiaj tau los. Koj tsuas yog yuav tau ua kom tiav ib qho rau txhua leej neeg hauv tsev neeg:

Kev xaiv 1:

 • Koj cov nyiaj tau los tag nrho uas hloov kho, raws li tau tshaj qhia tawm ntawm koj daim Foos Them Se Rov Qab Txog Nyiaj Tau Los Ntawm Tsoom Fwv xyoo 2021 raws cov ntu 1040


Lossis kev xaiv 2:
Koj cov nyiaj tau los tam sim no, uas siv koj cov ntaub ntawv them nyiaj hli tsis ntev los no.

 • Cov ntaub ntawv them nyiaj hli
 • Cov ntawv txais nyiaj
 • Cov tsab ntawv qhia kev tsim nyog tau muab los ntawm cov phiajxwm tsoom fwv (xws li Xaus Saus)
 • Ntaub ntawv nyiaj nkag nyiaj tawm hauv tuam txhab nyiaj txiag uas qhia txog cov nyiaj faj
 • Lwm yam ntaub ntawv them nyiaj hli


Yog tias tsis muaj nyiaj tau los:

 • Kos npe rau Daim Ntawv Pov Thawj Qhia Txog Qhov Tsis Muaj Nyiaj Tau Los rau txhua tus neeg laus uas tsis muaj nyiaj tau los LOSSIS
 • Nce raws koj tus lej zip code, yuav tsis tas siv cov ntaub ntawv nyiaj tau los ntxiv.

Ntaub ntawv kev pabcuam txog vaj tse

Muab ib daim ntawv luam qauv ntawm cov ntaub ntawv ntos nyiaj tsis ntev los no rau txhua hom kev siv nyiaj uas koj tab tom thov kom them rau.

 • Kev them nqi tsev: Muab ib yam ntaub ntawv ntos nyiaj nqi tsev tsis ntev los no.
 • Kev them nqi tsev tsim/tsev txav chaw tau: Muab ntaub ntawv ntos txog nyiaj qiv tsis ntev los no.
 • Nqi xauj tsev tsim/tsev txav chaw tau: Muab tsab ceeb toom dhau sijhawm.
 • Cov nqi pabcuam/nqi sau ntawm koom haum tswv tsev koom nyob, tsev condo lossis cov tswv tsev: Muab cov ntaub ntawv ntos nyiaj tsis ntev los no los ntawm koom haum tsev koom nyob lossis tsev condo.
 • Cov se vaj tse: Muab cov ntaub ntawv ntos nyiaj tsis ntev los no los ntawm lub nroog lossis lub tuam ceeb.
 • Kev tuav pov hwm ntawm cov tswv tsev: Muab cov ntaub ntawv ntos nyiaj tsis ntev los no los ntawm tus tswv tsev lub tuam txhab tuav pov hwm.
 • Ntawv Cog Lus rau Ntawv Pov Thawj: Muab cov ntaub ntawv ntos nyiaj tsis ntev los no THIAB daim theej qauv ntawm cov ntaub ntawv ntawm daim Ntawv Cog Lus rau Ntawv Pov Thawj.