Puas muaj lus nug?

HomeHelpMN tsis txais daim ntawv ua thov kev pab lawm.

teev npe tos

Vim li cas HomeHelpMN xaus?

HomeHelpMN yog ib qho nyiaj pab los ntawm tsoomfwv, kev pabcuam xwm txheej ceev ib ntus los txhawb cov tswv tsev uas muaj kev nyuaj siab thaum lub sijhawm COVID-19 kis thoob qhov txhia chaw. Qhov kev pabcuam tau pib thaum lub Tsib Hlis 2022 thiab yuav raug them tag nrho cov nyiaj pab uas muaj sai sai no.

Yuav ua li cas yog kuv daim ntawv thov nyob rau hauv tus txheej txheem thaum qhov kev pab cuam tshem mus rau qhov teev npe tos?

Yog tias koj daim ntawv thov raug xa mus ua ntej qhov ntawv teev npe tos, nws yuav raug ua kom tiav raws li qhov muaj nyiaj pab.

Kuv yuav paub li cas yog tias kuv daim ntawv thov raug muab tso rau hauv qhov teev npe tos?

Thaum koj xa koj daim ntawv thov, koj yuav tau txais kev qhia paub tias daim ntawv thov raug muab tso rau hauv qhov teev npe tos lawm. Thaum koj nkag rau hauv koj daim ntawv thov, txheej xwm ntawm koj daim ntawv thov yuav yog “Waitlisted (tseem tos).

Cov ntawv thov nyob rau hauv qhov teev npe tos puas yuav tau nyiaj pab?

Cov ntawv thov tos yuav raug tshuaj xyuas raws li cov nyiaj muaj. Koj yuav raug ceeb toom yog tias koj daim ntawv thov raug ua tiav thiab daim ntawv thov yuav hloov mus rau “In Process (tab tom lis)”.

Kuv yuav paub li cas yog tias kuv daim ntawv thov yuav tau txais kev pab?

Yog tias koj daim ntawv teev npe tos raug xaiv los tshuaj xyuas, peb yuav ceeb toom rau koj. Lub sijhawm ntawd, peb tseem yuav sau cov ntaub ntawv ntxiv lossis ua ntaub ntawv ntxiv yog tias xav tau.

 Kev xa daim ntawv thov tsis tseeg tau tias yuav tsum tau nyiaj pab. Kev pab tiag tiag yuav nyob ntawm koj qhov kev tsim nyog thiab qhov muaj peev nyiaj pab thaum koj daim ntawv thov ua tiav.

Kuv yuav ua li cas yog kuv tseem xav tau kev pab?

Tej zaum koj yuav tsim nyog tau txais kev pab lwm yam. Mus saib hauv Minnesota Housing’s Find Housing Help webpage.

Kev pabcuam uas muaj

HomeHelpMN tuaj yeem pab kuv tau li cas?

Yog tias koj muaj tsev thiab ua neej nyob hauv koj lub tsev, tau ntsib ib qhov kev cov nyom fab nyiaj txiag vim muaj kev sib kis kab mob COVID-19, thiab muaj nuj nqi vaj tse dhau sij hawm, koj kuj yuav tsim nyog tau txais kev pabcuam fab nyiaj txiag txhawm kom rov qab them tau koj cov nuj nqi.

Muaj hom kev pabcuam twg?

HomeHelpMN muab cov kev pabcuam hauv qab no pub rau cov tswv tsim uas tsim nyog:

 • Kev pabcuam fab nyiaj txiag txhawm rau ua kom rov them tau cov nuj nqi nyiaj qiv yuav tsev uas dhau sijhawm thiab cov nuj nqi cuam tshuam txog vaj tse uas tsim nyog
 • Xov xwm hais txog kev nkag rau cov kev pabcuam los mus ntsuam xyuas cov kev daws teeb meem thiab coj kev kev raug kaw ua ntej:
  • Kev Thoob Tswv Yim Vaj Tse Ntawm HUD Uas Muaj Pov Thawj
  • Cov kev pabcuam fab kev cai lijchoj

Cov nuj nqi dhau sijhawm twg thiaj li tsim nyog pab them?

Kev pab nyiaj txiag tuaj yeem muab siv tau rau cov nuj nqi vaj tsev tsim nyog uas dhau sijhawm, xam muaj:

 • Nyiaj qiv yuav tsev thiab/lossis cov nuj nqi Ntawv Cog Lus Yuav Tsev
 • Se Vaj Tse
 • Cov nuj nqi Koom Haum Tswv Tsev thiab Tsev Condo, thiab cov nqi koom tes lossis cov nqi sau ib txwm
 • Cov nyiaj qiv yuav tsev tsim tau thiab tsev txav chaw tau thiab/lossis cov nuj nqi xauj tsev
 • Nqi Xauj Av/Nqi Xauj Tsev thiab Nqi Xauj Av Ntawm Pawg Neeg
 • Kev tuav pov hwm ntawm tswv tsev xam muaj cov nqi them rau kev tuav pov hwm kev phom sij, khoom noj, cua daj cua dub thiab/lossis nyiaj qiv yuav tsev

Puas muaj ib tug tswj ciam rau cov nyiaj ntawm kev pabcuam nyiaj txiag uas ib tug tswv tsev twg tuaj yeem tau txais?

Cov nyiaj siab kawg kiag ntawm kev pabcuam nyiaj txiag los ntawm HomeHelpMN yog $50,000 nyob rau ib yim neeg.

Kuv puas tuaj yeem tso npe thov tau kev pabcuam nyiaj txiag kom duav txog cov nuj nqi uas yuav los tom ntej no?

Tsis tau. Kev pabcuam nyiaj txiag yuav tsuas muab siv los mus them cov nuj nqi yuav tsev uas dhau sij hawm thiab cov nuj nqi uas cuam tshuam txog vaj tse tsim nyog nkaus xwb.

Kuv puas yuav tau them qhov kev pabcuam nyiaj txiag rov qab?

Tsis tau. Kev pabcuam nyiaj txiag tsis tas yuav tau them rov qab.

Puas tau them kev pabcuam nyiaj txiag rau cov tswv tsev?

Tsis tau. Qhov kev pabcuam nyiaj txiag yog muab faib ncaj qha mus rau tus neeg tuav ntaub ntawv thiab/lossis tus neeg them nyiaj ntawm pawg neeg thib peb. Pawg neeg uas tshuav nuj nqi yuav tsum pom zoo lees txais qhov kev pabcuam.

Puas tau them se rau qhov kev pabcuam nyiaj txiag?

Cov nyiaj them ntawm kev pabcuam nyiaj txiag ntawm HomeHelpMN yog cov nyiaj them daws tso kev puas tsuaj los ntawm IRS (raws li txoj cai hauv Meskas Teb (26 U.S.C.) § 139) thiab yuav raug muab tshem tawm ntawm cov nyiaj tau los tag nrho ntawm cov tswv tsev. Li cas los xij, tej zaum cov nyiaj them no kuj yuav muaj lwm yam se thiab. Thov nrhiav lus pab qhia los ntawm ib tug kws se thiab ntsuam xyuas IRS Tshooj Tsab 2021-47. 2021-47.

Puas muaj kev pabcuam txog kev siv dej thiab hluav taws xob los ntawm HomeHelpMN?

Tsis muaj, HomeHelpMN tsis pab tej nuj nqi dej thiab hluav taws xob. Txawm li cas los xij, koj tuaj yeem tsim nyog rau lub Phiajxwm Kev Pabcuam Txog Zog Hluav Taws Xob. Mus saib Rooj Tsav Xwm Saib Xyuas Kev Lag Luam hauv Minnesota lossis hu rau 1-800-657-3710 kom paub ntau ntxiv txog ntawm kev pabcuam zog hluav taws xob thiab tso npe thov rau.

Yog tias kuv twb tau txais kev pab nyiaj them nqi tsev los ntawm HomeHelpMN yav tag lawm, kuv puas yuav ua tau ntawv thov kev pab dua ntxiv?

Tau kawg, koj yuav xa tau ib daim ntawv thov kev pab dua ntxiv txawm tias koj twb rau txais kev pab nyiaj them nqi tsev los ntawm HomeHelpMN yav tag lawm thiab qhov kev muaj tus kab mob COVID-19 no rov ua rau koj muaj kev txom nyem txog nyiaj txiag dua. Cov nyiaj pab rau tag nrho cov neeg ua ntaub ntawv thov kev pab yuav tsis pab nyiaj ntau tshaj $50,000.

Kev tsim nyog rau lub phiajxwm

Leej twg tsim nyog rau?

Txhawm kom tsim nyog rau kev pabcuam nyiaj txiag, koj yuav tsum:

 • Muaj tsev thiab ua neej nyob rau hauv koj lub tsev hauv Minnesota yam li yog qhov chaw nyob tseem ceeb.
 • Muaj ib qho nyiaj tau los sib npaug lossis tsawg dua 100% ntawm cov nyiaj tau los xam nruab nrab ntawm cheeb tsam lossis 100% ntawm cov nyiaj tau los xam nruab nrab hauv Meskas Teb, qhov twg los xij uas siab dua. Saib cov tswj ciam nyiaj tau los ntawm lub phiajxwm los ntawm lub nroog thiab qhov loj me ntawm tsev neeg.
 • Tau muaj Kev Cov Nyom Fab Nyiaj Txiag Uas Tsim Nyog tom qab lub hnub tim 21 lub Ib Hlis, 2020.
 • Muaj cov nqi tsev dhau lsijhawm thiab/lossis lwm yam nuj nqi ntsig txog vaj tsev uas dhau sijhawm lawm.
 • Koj qhov nyiaj xub txais yuav tsum tsis txhob ntau dua li qhov nyiaj hu ua es pub txais rau koj nyob rau thaj chaw ntawm koj lub zos county thaum lub sij hawm muab qhov nyiaj txais rau koj (conforming loan limit).

Kev Cov Nyom Fab Nyiaj Txiag Uas Tsim Nyog yog dab tsi (Kev Cov Nyom Ntsig Txog kab mob COVID-19)?

Kev Cov Nyom Fab Nyiaj Txiag Uas Tsim Nyog raug muab tshab txhais li no:

 • Kev Txo Nqis ntawm Nyiaj Tau Los: Kev poo b ib vuag dua lossis ncua ntev ntawm cov nyiaj tau los khwv tau tom qab hnub tim 21 lub Ib Hlis, 2020, uas cuam tshuam ncaj nraim rau kab mob sib kis khaus lauv nam; lossis
 • Kev Nce Ntxiv Ntawm Cov Nuj Nqi hauv Kev Ua Neej Nyob: Kev nce ntxiv ntawm cov nuj nqi ntawm yim neeg uas tau rho nyiaj them tom qab hnub tim 21 lub Ib Hlis, 2020, xws li nqi kho mob lossis tsev neeg coob tuaj ntxiv, uas cuam tshuam ncaj nraim rau rau kab mob sib kis khaus lauv nam.

Hom vaj tse twg thiaj tsim nyog rau?

Koj yuav tsum yog tus tswv ntawm lub tsev thiab nws yuav tsum yog koj qhov chaw nyob tseem ceeb, 1-4 chav, thiab nyob rau hauv Minnesota. Cov vaj tse tsim nyog muaj xws li cov tsev uas nyob ib yim nyob xwb, cov tsev hauv nroog, cov tsev condo, cov tsev ntxaib, cov tsev koom nyob, thiab cov tsev txawb lossis cov tsev txav chaw tau lossis tsim tau. Yog tias koj muaj ntau tshaj ib lub tsev, koj tuaj yeem tso npe thov rau koj qhov chaw nyob tseem ceeb.

Cov hom kev yog tswv tsev uas tsis tsim nyog tau txais muaj xws li cov nram qab no:

 • Kev yog tswv lag luam (LLP, LP, LLC, thiab lwm yam)
 • Xauj nyob ua tswv tsev
 • Txhua yam ntawm lwm hom tsev uas kev yog tswv tsev tsis muaj ntaub ntawv qhia tseeb hais yog tus tswv tsev uas nyob rau hauv lub tsev ntawd ntiag tug tiag thiab tab tom tso npe thov kev pabcuam

Kuv puas tag yuav tsum dhau sijhawm kom thiaj li tsim nyog rau kev pabcuam nyiaj txiag?

Lub phiajxwm tsuas muab kev pab nyiaj txiag rau cov nqi tsev uas dhau sijhawm thiab cov nuj nqi ntsig txog vaj tsev.

Kuv nyob rau daim av Xauj Ntawm Pawg Neeg Me. Kuv puas tuaj yeem tso npe thov kev pabcuam?

Cov neeg uas nyob rau cov av Xauj Ntawm Pawg Neeg Me muaj kev tsim nyog los mus t so npe thov rau HomeHelpMN.

Kuv puas tas yuav tsum muaj mob COVID-19 thiaj li tsim nyog rau?

Tsis tau. Thaum tseem mob tuaj yeem ua rau muaj kev cov nyom fab nyiaj txiag uas tsim nyog, koj lossis koj cov neeg hauv tsev neeg tsis tas yuav mob COVID-19 kom thiaj li tsim nyog rau.

Kuv puas tuaj yeem tau txais kev pab rau kuv cov nuj nqi uas cuam tshuam txog vaj tse yog tias kuv tsis muaj nyiaj qiv yuav tsev rau kuv lub tsev?

Lwm cov nuj nqi uas tshuam txog vaj tsev uas dhau sijhawm, xws li tej se vaj tse, kev tuav pov hwm ntawm cov tswv tsev, cov nqi xauj ntawm cov tsev tsim tau thiab cov nqi koom tes tswv tsev, tsim nyog tau txais kev pabcuam nyiaj txiag nyob rau hauv cov teeb meem uas lub tsev muaj tswv, tsis hais txog qhov seb puas muaj nyiaj qiv yuav tsev los tsis muaj.

Yog tias kuv twb muaj kuv cov nqi tsev mus nkag qhov deferral program lawm? Kuv puas tsim nyog tau txais kev pab lawm?

Yog tias koj twb musk ho cov nqi tsev uas ntxiv rau koj cov nqi tsev lawm, thiab ntaus nqi tias koj yeej caum cuag cov nqi tsev lawm, koj tsis tsim nyog tau txais kev pab.

Kuvp uas yuav tau thov deferral program los yog lwm cov kev pab ua ntej kuv thov kev pab ntawm HomeHelpMN?

HomeHelpMN tsis kom cov tswv tsev mus thov lwm txoj kev pab ua ntej tuaj thov kev pab ntawm HomeHelpMN. . Tab sis, peb xav kom mus nrhiav txhua txoj kev pab rau koj, nrog kev qiv nyiaj dua thiab. Hu rau qhov chaw koj qiv nyiaj yuav tsev. Muaj tus kws qhia txog kom muaj cov kev pab los piv.

Kev tso npe thov kev pabcuam

Kuv yuav tso npe thov tau li cas?

Ua kom tiav daim ntawv thov hauv online ntawm HomeHelpMN.org los sis hu rau Lub Chaws hu xov ntawm 1-800-388-3226.

Koj tseem tuaj yeem rub tawm thiab luam daim ntawv thov los sis hu rau Lub Chaw hu xov thov kom xa ib tus email tuaj rau koj.

Txoj kev nrawm tshaj plaws los ua kom tiav koj daim ntawv thov yuav yog thov thiab xa tag nrho cov ntaub ntawv hauv online. Cov neeg uas ua daim ntawm thov hauv xov tooj yuav raug xa email rau nploog ntawv txhawm rau sau npe.

Puas tau them nyiaj txhawm rau tso npe thov HomeHelpMN?

Tsis tau. Tus tswv tsev tsis tau them nyiaj txhawm rau tso npe thov HomeHelpMN.

Kuv puas tau siv tus najnpawb Xaus Saus txhawm rau tso npe thov?

Tus Zauv saib xyuas kev nyab xeeb (SSN) los sis koj tus zaum them se (ITIN) cov ntawv ua hais los no thiab txhuas leej hauv yim neej yuav tsum muaj,
Yog tias koj tsis tau muaj daim ntawv SSN los sis ITIN, yuav tsum muaj lwm cov ntaub ntawv.

Noog tau ntawm qhov chaws ua yuav pab txog qhov sau cov ntaub ntawv thov no kom tiav tus zauv xov tooj yog 1-800-388-3226.

Lus Askiv tsis yog kuv yam lus xub thawj, thiab kuv txawj Lus Askiv tsis txaus. Kuv tuaj yeem tau txais lwm yam kev pab ntxiv nyob rau qhov twg?

Daim ntawv thov no muaj ua lus Askiv, Spanish, Hmoob thiab Somali.

Lub Chaw Hu Xov Tooj ntawm 1-800-388-3226 muaj kev txhais ua lus Mev, Hmoob, Somali, thiab ntau yam lus.

Lub Chaw Hu Xov Tooj qhib hnub Monday txog hnub Friday, tav su – 4:30 teev tsaus ntuj CST.

Kuv yuav tau muaj ntaub ntawv dab tsi los mus tso npe thov txog HomeHelpMN?

Cov neeg tso npe thov yuav tau muab cov ntaub ntawv rau cov nram qab no:

 • Ntawv Pov Thawj ntawm Kev Yog Tswv Tsev
 • Npav Pejxeem
 • Ntawv pov thawj nyiaj tau los
 • Ntawv Pov Thawj ntawm Qhov Kev Pab Uas Tsim Nyog Muaj

Rub cov ntaub ntawv uas tseev kom muaj ntawm no.

Nej yuav txais daim ntawv thov mus ntev npaum li cas? Puas muaj kas nuv?

Qhov program tseem txais cov ntawv thov kev pab thaum tseem tshuav nyiaj pab. Cov ntaub ntawv thov kev pab yuav muab coj los saib thaum lawv xa tuaj txog, thiab xav txhaub kom cov tswv tsev xa lawv daim ntawv thov kev pab kom sai. Yog tias tag nrho cov nyiaj twb coj los siv tag lawm, tej cov neeg ua ntawv thov tuaj yuav raug muaj tso daim ntawv tso npe tos. Daim ntawv thov kev pab es tau xa tuaj lawm tsis lav tias yuav muaj nyiaj pab rau.

Tsam kuv tsis muaj tag nrho cov ntaub ntawv uas kom xa nrog daim ntawv thov ne?

Koj yeej xa tau daim ntawv thov yam tsis xa tag nrho cov ntaub ntawv lawv xav tau tsuav yog koj teb tag nrho cov lus nug xwb. Tus neeg ua hauj lwm mas hu koj seb tshuav ntawv dab tsi es thiaj li khiav tau koj cov ntaub ntawv. Yog tias muaj qee yam tsis txhij, tej zaum yuav siv sij hawm ntev zog los khiav koj cov ntaub ntawv.

Yog tias thaum ua tiav daim ntawv thov kuv tau txais cov lus teb tias kuv tsis tsim nyog, kuv puas tuaj yeem thov duas lawm?

Yog tias koj nkag mus rau cov ntaub ntawv uas tsis raug, koj tuaj yeem rov sau cov lus nug txog qhov tsim nyog ntawm cov ntaub ntawv kom raug txiav txim siab raug tsim nyog.

Yog tias cov txiaj ntsig tau hais tias koj tsis tsim nyog tom qab koj tau rov sau cov ntaub ntawv uas raug kho lawm, koj tsis tsim nyog ua tiav daim ntawv thov tag nrho thiab yuav tsum hu rau HUD-Certified tus kws pab tswv yim vaj tsev los tham txog lwm yam kev xaiv uas yuav muaj txiaj ntsig rau koj.

Koj tuaj yeem nrhiav HUD-Kev Muaj Vaj Huam Sib Luag los ntawm kev hu rau Lub Xeev Minnesota Homeownership ntawm 651-659-9336 los sis 1-866-462-6466 los sis mus saib lawv tus vev xaib.

Kuv tuaj yeem hu rau leej twg yog tias kuv muaj lus nug los sis xav tau kev pab rau kuv ua daim ntawv thov?

Koj tuaj yeem hu tau rau Lub Chaw hu xov tooj ntawm 651-204-1608 los sis 1-800-388-3226 txhawm rau kev pab.

Lub Chaw Hu xov muaj kev txhais ua lus Spanish, Hmoob, Somali thiab ntau yam lus. Lub Chaw Hu Xov Tooj qhib hnub Monday txog hnub Friday,
tav su – 4:30 teev tsaus ntuj CST.

Kuv puas tuaj yeem tso cai rau ib tus phooj ywg los sis cov neeg hauv tsev sib tham nrog txoj hauj lwm hais txog kuv daim ntawv thov?

Yog lawm. Thaum koj ua daim ntawv thov, koj tuaj yeem suav nrog lub npe ntawm ib tus neeg uas tau tso cai tham nrog qhov kev pab cuam rau koj.

Yog tias kuv tsis muaj lub scanner, kuv puas tuaj yeem siv kuv lub xov tooj thaij kuv tus ID uas duab los sis lwm yam ntaub ntawv thiab muab tso rau hauv kuv daim ntawv thov?

Yog lawm, cov duab digital ntawm cov ntaub ntawv raug suav tias yog sib npaug rau cov ntaub ntawv scanne. Xyuas kom tseeb tias cov duab raug coj mus thaij rau qhov pom kev zoo thiab nyeem tau. Koj tuaj yeem siv lub scanner app, xws li Adobe Scan, los pab thaij cov duab.

Fax mus rau 1-612-435-4863 . Nco ntsoov sau koj lub chaw nyob ntawm koj lub tsev thiab tus lej cim ID ntawm rooj plaub rau tag nrho cov ntaub ntawv.

Kuv tuaj yeem pom qhov xwm txheej ntawm kuv daim ntawv thov tau li cas?

Koj tuaj yeem pom cov xwm txheej ntawm koj daim ntawv thov los ntawm kev nkag mus rau hauv koj tus account los sis hu rau Lub Chaw Hu Xov Tooj ntawm 1-800-388-3226.

Kuv daim xwm txheej ntawv thov txhais tau li cas?

Koj tuaj yeem pom ntau yam xwm txheej thaum koj daim ntawv thov raug ua tiav. Cov no yog cov feem ntau:

 • Daim ntawv thov nyob rau hauv kev nce qib: : Koj tau pib daim ntawv thov, tab sis nws tsis tau xa.
 • Daim ntawv Thov raug xa lawm: Koj tau ua tiav tag nrho cov kev xav tau thiab xa daim ntawv thov rau kev tshuaj xyuas. Tej zaum yuav muaj cov ntaub ntawv ntxiv uas xav tau los ntsuas koj kom tsim nyog.
 • Nyob rau hauv tus txheej txheem: Pab neeg ua hauj lwm tab tom ua hauj lwm rau koj daim ntawv thov. Qhov no tej zaum yuav suav nrog kev txheeb xyuas cov ntaub ntawv, ua hauj lwm sib txuas lus nrog koj tus kheej li nqis qiv nyiaj los sis lwm tus neeg sab nrauv, ntsuas kev tsim nyog, txheeb xyuas cov nyiaj them uas poob hauj lwm, los sis lwm yam kev ntsuam xyuas.
 • Yuav tsum tau ua dim ntawv thov: Cov ntaub ntawv ntxiv los sis cov ntaub ntawv uas xav tau los ntawm koj txhawm rau coj mus soj ntsuam koj daim ntawv thov.
 • Yuav tsum tau ua hauj lwm rau koj daim ntawv thov peb zaug: tos cov lus teb los ntawm tus neeg muab kev pab them nqi tsev los sis lwm tus tuav cov nuj nqis. Qhov es puas tau muab los txiav txim no (status) tej zaum yuav siv sij hawm ntev zog yog tias muaj ntau qhov kev sib txuas lus mus mus los los nrog rau pawg neeg thib peb (third party), los yog tias muaj ntau pawg neeg thib peb (third party) es yuav tau them cov nyiaj no rau es phej tau nrog lawv tham.
 • Teev npes tos: Koj daim ntawv thov raug xa tom qab qhov kev pab cuam mus rau ib daim ntawv teev npe tos. Koj yuav raug ceeb toom yog tias koj daim ntawv thov raug tshuaj xyuas.

Kuv muaj kev txhawj xeeb txog kev dag ntxias. Kuv yuav tsum ua li cas?

Yog tias koj muaj kev txhawj xeeb txog kev dag ntxias, kev siv nyiaj, los sis lwm yam kev txhawj xeeb txog qhov kev pab cuam ntawm HomeHelpMN:

Kev pab tswv yim ntawm tus tswv tsev / vaj tsev yog dab tsi?

Kev pab tswv yim hauv tsev yog ib qho kev pab cuam pub dawb los ntawm cov kws tshaj lij thiab muaj ntawv pov thawj uas pab cov tswv tsev ntsuas kev xaiv ntawm tus tswv tsev.

Qhov no suav nrog kev piav qhia txog cov txheej txheem kev raug kaw thiab lub sij hawm thiab sib tham txog cov kev xaiv los tiv thaiv kev kaw. Cov kws pab tswv yim hauv tsev kuj pab cov tswv tsev sib txuas lus nrog lawv cov neeg ua hauj lwm qiv nyiaj thiab thov rau kev txo tus qis.

Kev pab tswv yim hauv tsev tsis yog qhov yuav tsum tau thov rau HomeHelpMN, tab sis tej zaum yuav muab cov kev pab txhawb nqa thiab cov ntaub ntawv ntxiv rau cov tswv tsev.

Koj tuaj yeem nrhiav HUD-Qhov muaj vaj huam sij luag ntawm vaj tsev los ntawm kev hu rau lub xeev Minnesota Homeownership ntawm 651-659-9336 los sis 1-866-462-6466 los sis mus saib lawv tus vev xaib.

Kev txo kev puas tsuaj yog dab tsi?

Kev txo kev puas tsuaj yog hais txog cov kauj ruam uas cov neeg ua hauj lwm qiv nyiaj yuav ua hauj lwm nrog tus qiv nyiaj kom tsis txhob raug kaw. Qee qhov kev txo qis yuav pab koj nyob hauv koj lub tsev. Lwm txoj hauv kev tuaj yeem pab koj tawm hauv koj lub tsev yam tsis tas yuav raug kaw. Yog xav paub ntxiv mus xyuas Lub Chaw Saib Xyuas Cov Quas Li Nyiaj Txiag tus vev xaib.

Yog tias kuv ua daim ntawv thov rau HomeHelpMN thiab tau txais kev pom zoo rau kev pab nyiaj txiag, kuv puas yuav tsum lees txais nws?

Peb xav kom koj ntsuas txhua qhov kev xaiv uas yuav muaj rau koj. Rau qee tus tswv tsev, kev poob qis uas muab los ntawm lawv cov neeg ua hauj lwm kev qiv nyiaj yuav muab kev daws teeb meem zoo dua los ntawm kev txo cov kev qiv nyiaj txhua hli thiab / los sis cov nyiaj tshuav ntawm cov nyiaj qiv.

Yog tias kuv lees txais HomeHelpMN kev pab nyiaj txiag los pab kuv cov nqi tsev tam sim no, kuv puas tuaj yeem ua daim ntawv thov rau kev txo qis nrog kuv tus neeg pab them nqi tsev?

Feem ntau, thaum koj qhov kev qiv nyiaj raug thim rov qab (los sis coj mus tam sim no), koj yuav tsis tsim nyog rau kev txo qis. Txawm li cas los xij, koj yuav tsum hu rau koj tus neeg pab cuam qiv nyiaj ncaj txhawm rau los tham txog koj qhov xwm txheej thiab lwm yam kev xaiv uas yuav muaj rau koj raws li cov ntsiab lus tshwj xeeb thiab cov lus qhia ntawm koj cov nyiaj uas qiv.

Yuav ua li cas yog tias tshuav kuv qhov nyiaj dhau tshaj li $50,000?

Yog tias koj xav tau ntau dua $50,000 txhawm rau koj cov nqi vaj tsev tam sim no, koj muaj kev xaiv los muab cov nyiaj ntxiv uas xav tau. Tej zaum koj tuaj yeem tau txais kev pab ntxiv los ntawm lub nroog, lub xeev, los sis pab pawg neeg.

Qee tus zip code tsis tas yuav muab cov ntaub ntawv nyiaj. Cov no raug xaiv li cas, thiab vim li cas?

Txhua tus tswv tsev uas tab tom thov xav tau pov thawj ntawm lawv cov nyiaj tau los yog nyob rau hauv cov lus qhia.

Lub xeev Minnesota Cov Vaj Tsev tau siv pej xeem cov ntaub ntawv los ntawm US Pej Xeem Phau Ntawv los txiav txim siab tias feem ntau ntawm cov tswv tsev nyob hauv cov zip code xaiv tau cov nyiaj tau los qis dua qhov kev txwv.

Kev siv cov nyiaj tau los tso cai rau qhov kev zov me nyuam ua cov ntawv thov kom tau txais txiaj ntsig zoo dua thiab ua hauj lwm tsawg dua rau cov neeg thov.

Hom nyiaj tau los no tau tso cai tshwj xeeb raws li tsoom fwv cov lus qhia rau txoj hauj lwm.

Kuv yuav ua cas yog tias kuv tau txais daim ntawv ceeb toom qhia tias lub tsev poob rau thab nas qhas txais nyiaj los yog kom muab lub tsev twv muag tawm?

Yog koj tseem tsis tau ua ntawv thov kev pab rau HomeHelpMN, koj muab cov ntaub ntawv no tso rau hauv Ntu F thaum koj ua kom tiav daim ntawv thov kev pab. Muab cov ntaub ntawv muaj feem xyuam nrog qhov es tsev poob tso rau los yog upload thaum nug kom muab tso rau.

Yog koj twb tau ua ntawv thov kev pab rau HomeHelpMN thiab tau txais kev qhia txog lub tsev poob rau thab nas qhas thaum koj daim ntawv thov tseem tab tom yuav muab coj los saib, hu rau lub chaw ntawm 800.388.3226. Qhia rau tus neeg teb xov tooj txog qhov kev hloov no thiab nug kom rov muab koj daim ntawv thov kev pab qhib dua es koj thiaj li muab tau cov ntaub ntawv tshiab tso ntxiv rau.

Yuav muaj dabtsi tshwm sim yog tias kuv muaj nuj nqis ntau ntxiv thaum kuv daim daim ntawv thov tab tom yuav muab coj los saib?

Peb pawg neeg saib cov ntaub ntawv yuav kho kom haum ntawm cov nyiaj pab es pom zoo pab thaum muaj nuj nqis es tej zaum muaj ntxiv thaum koj daim ntawv thov tseem tsis tau muab los saib. Peb pawg neeg yuav sib txuas lus nrog pawg neeg thib peb (Third Parties) es koj tiv nyiaj kom lawv paub tseeb tias qhov nqi koj tiv ntawd yuav raug them kom tag kom koj txhob tiv nqi lawm.

Kuv daim ntawv thov kev pab poob rau qhov tsis kam pab los yog raug muab tshem tawm lawm. Kuv puas yuav muaj peev xwm tawm tsam qhov kev txiav txim siab?

Yog koj ntseeg tias koj yuav tsim tsim nyog tau kev pab, koj yeej muaj tsab peev xwm tawm tsam qhov kev txiav txim siab tsis kam pab koj. . Koj yuav tau txais cov lus cob qhia kom paub ua txog qhov txheej txheem mus tawm tsam es nyob rau hauv daim ntawv qhia tuaj tias tsis pom zoo pab. Qhov kev tawm tsam muas yuav tsum tau sau ntawv tuaj thiab yuav tsum tau txais daim ntawv tsis pub dhau 14 hnub ntawm cov hnub tau txiav txim tsis pub pab. Yog tias koj daim ntawv thov kev pab raug muab tshem tawm es tsis yog poob rau qhov tsis pom zoo pab, koj yeej rov ua tau ntawv thov kev pab ntxiv nrog rau qhov es tawm tsam.