Puas muaj lus nug?

Cov lus nug? Nkag mus rau HomeHelpMN Live Chat los ntawm nias lub cim navy tham nyob rau sab xis sab xis ntawm nplooj ntawv.

Lossis hu rau 1-800-388-3226 yog xav tau kev pab ntxiv. HomeHelpMN Live Chat thiab Call Center muaj hnub Monday txog hnub Saturday, 8 teev sawv ntxov – 6 teev tsaus ntuj CST.

Kev pabcuam uas muaj

HomeHelpMN tuaj yeem pab kuv tau li cas?

Yog tias koj muaj tsev thiab ua neej nyob hauv koj lub tsev, tau ntsib ib qhov kev cov nyom fab nyiaj txiag vim muaj kev sib kis kab mob COVID-19, thiab muaj nuj nqi vaj tse dhau sij hawm, koj kuj yuav tsim nyog tau txais kev pabcuam fab nyiaj txiag txhawm kom rov qab them tau koj cov nuj nqi.

Muaj hom kev pabcuam twg?

HomeHelpMN muab cov kev pabcuam hauv qab no pub rau cov tswv tsim uas tsim nyog:

 • Kev pabcuam fab nyiaj txiag txhawm rau ua kom rov them tau cov nuj nqi nyiaj qiv yuav tsev uas dhau sijhawm thiab cov nuj nqi cuam tshuam txog vaj tse uas tsim nyog
 • Xov xwm hais txog kev nkag rau cov kev pabcuam los mus ntsuam xyuas cov kev daws teeb meem thiab coj kev kev raug kaw ua ntej:
  • Kev Thoob Tswv Yim Vaj Tse Ntawm HUD Uas Muaj Pov Thawj
  • Cov kev pabcuam fab kev cai lijchoj

Cov nuj nqi dhau sijhawm twg thiaj li tsim nyog pab them?

Kev pab nyiaj txiag tuaj yeem muab siv tau rau cov nuj nqi vaj tsev tsim nyog uas dhau sijhawm, xam muaj:

 • Nyiaj qiv yuav tsev thiab/lossis cov nuj nqi Ntawv Cog Lus Yuav Tsev
 • Se Vaj Tse
 • Cov nuj nqi Koom Haum Tswv Tsev thiab Tsev Condo, thiab cov nqi koom tes lossis cov nqi sau ib txwm
 • Cov nyiaj qiv yuav tsev tsim tau thiab tsev txav chaw tau thiab/lossis cov nuj nqi xauj tsev
 • Nqi Xauj Av/Nqi Xauj Tsev thiab Nqi Xauj Av Ntawm Pawg Neeg

Kev tuav pov hwm ntawm tswv tsev xam muaj cov nqi them rau kev tuav pov hwm kev phom sij, khoom noj, cua daj cua dub thiab/lossis nyiaj qiv yuav tsev

Puas muaj ib tug tswj ciam rau cov nyiaj ntawm kev pabcuam nyiaj txiag uas ib tug tswv tsev twg tuaj yeem tau txais?

Cov nyiaj siab kawg kiag ntawm kev pabcuam nyiaj txiag los ntawm HomeHelpMN yog $35,000 nyob rau ib yim neeg.

Kuv puas tuaj yeem tso npe thov tau kev pabcuam nyiaj txiag kom duav txog cov nuj nqi uas yuav los tom ntej no?

Tsis tau. Kev pabcuam nyiaj txiag yuav tsuas muab siv los mus them cov nuj nqi yuav tsev uas dhau sij hawm thiab cov nuj nqi uas cuam tshuam txog vaj tse tsim nyog nkaus xwb.

Kuv puas yuav tau them qhov kev pabcuam nyiaj txiag rov qab?

Tsis tau. Kev pabcuam nyiaj txiag tsis tas yuav tau them rov qab.

Puas tau them kev pabcuam nyiaj txiag rau cov tswv tsev?

Tsis tau. Qhov kev pabcuam nyiaj txiag yog muab faib ncaj qha mus rau tus neeg tuav ntaub ntawv thiab/lossis tus neeg them nyiaj ntawm pawg neeg thib peb. Pawg neeg uas tshuav nuj nqi yuav tsum pom zoo lees txais qhov kev pabcuam.

Puas tau them se rau qhov kev pabcuam nyiaj txiag?

Cov nyiaj them ntawm kev pabcuam nyiaj txiag ntawm HomeHelpMN yog cov nyiaj them daws tso kev puas tsuaj los ntawm IRS (raws li txoj cai hauv Meskas Teb (26 U.S.C.) § 139) thiab yuav raug muab tshem tawm ntawm cov nyiaj tau los tag nrho ntawm cov tswv tsev. Li cas los xij, tej zaum cov nyiaj them no kuj yuav muaj lwm yam se thiab. Thov nrhiav lus pab qhia los ntawm ib tug kws se thiab ntsuam xyuas IRS Tshooj Tsab 2021-47. 2021-47.

Puas muaj kev pabcuam txog kev siv dej thiab hluav taws xob los ntawm HomeHelpMN?

Tsis muaj, HomeHelpMN tsis pab tej nuj nqi dej thiab hluav taws xob. Txawm li cas los xij, koj tuaj yeem tsim nyog rau lub Phiajxwm Kev Pabcuam Txog Zog Hluav Taws Xob. Mus saib Rooj Tsav Xwm Saib Xyuas Kev Lag Luam hauv Minnesota lossis hu rau 1-800-657-3710 kom paub ntau ntxiv txog ntawm kev pabcuam zog hluav taws xob thiab tso npe thov rau.

Kev tsim nyog rau lub phiajxwm

Leej twg tsim nyog rau?

Txhawm kom tsim nyog rau kev pabcuam nyiaj txiag, koj yuav tsum:

 • Muaj tsev thiab ua neej nyob rau hauv koj lub tsev hauv Minnesota yam li yog qhov chaw nyob tseem ceeb.
 • Muaj ib qho nyiaj tau los sib npaug lossis tsawg dua 100% ntawm cov nyiaj tau los xam nruab nrab ntawm cheeb tsam lossis 100% ntawm cov nyiaj tau los xam nruab nrab hauv Meskas Teb, qhov twg los xij uas siab dua. Saib cov tswj ciam nyiaj tau los ntawm lub phiajxwm los ntawm lub nroog thiab qhov loj me ntawm tsev neeg.
 • Tau muaj Kev Cov Nyom Fab Nyiaj Txiag Uas Tsim Nyog tom qab lub hnub tim 21 lub Ib Hlis, 2020.
 • Muaj cov nqi tsev dhau lsijhawm thiab/lossis lwm yam nuj nqi ntsig txog vaj tsev uas dhau sijhawm lawm lossis tom qab hnub tim 21 lub Ib Hlis, 2020.

Kev Cov Nyom Fab Nyiaj Txiag Uas Tsim Nyog yog dab tsi (Kev Cov Nyom Ntsig Txog kab mob COVID-19)?

Kev Cov Nyom Fab Nyiaj Txiag Uas Tsim Nyog raug muab tshab txhais li no:

 • Kev Txo Nqis ntawm Nyiaj Tau Los: Kev poo b ib vuag dua lossis ncua ntev ntawm cov nyiaj tau los khwv tau tom qab hnub tim 21 lub Ib Hlis, 2020, uas cuam tshuam ncaj nraim rau kab mob sib kis khaus lauv nam; lossis
 • Kev Nce Ntxiv Ntawm Cov Nuj Nqi hauv Kev Ua Neej Nyob: Kev nce ntxiv ntawm cov nuj nqi ntawm yim neeg uas tau rho nyiaj them tom qab hnub tim 21 lub Ib Hlis, 2020, xws li nqi kho mob lossis tsev neeg coob tuaj ntxiv, uas cuam tshuam ncaj nraim rau rau kab mob sib kis khaus lauv nam.

Hom vaj tse twg thiaj tsim nyog rau?

Koj yuav tsum yog tus tswv ntawm lub tsev thiab nws yuav tsum yog koj qhov chaw nyob tseem ceeb, 1-4 chav, thiab nyob rau hauv Minnesota. Cov vaj tse tsim nyog muaj xws li cov tsev uas nyob ib yim nyob xwb, cov tsev hauv nroog, cov tsev condo, cov tsev ntxaib, cov tsev koom nyob, thiab cov tsev txawb lossis cov tsev txav chaw tau lossis tsim tau. Yog tias koj muaj ntau tshaj ib lub tsev, koj tuaj yeem tso npe thov rau koj qhov chaw nyob tseem ceeb.

Cov hom kev yog tswv tsev uas tsis tsim nyog tau txais muaj xws li cov nram qab no:

 • Kev yog tswv lag luam (LLP, LP, LLC, thiab lwm yam)
 • Xauj nyob ua tswv tsev
 • Txhua yam ntawm lwm hom tsev uas kev yog tswv tsev tsis muaj ntaub ntawv qhia tseeb hais yog tus tswv tsev uas nyob rau hauv lub tsev ntawd ntiag tug tiag thiab tab tom tso npe thov kev pabcuam

Kuv puas tag yuav tsum dhau sijhawm kom thiaj li tsim nyog rau kev pabcuam nyiaj txiag?

Lub phiajxwm tsuas muab kev pab nyiaj txiag rau cov nqi tsev uas dhau sijhawm thiab cov nuj nqi ntsig txog vaj tsev tsim nyog uas tau tshwm sim nyob rau lossis tom qab hnub tim 21 lub Ib Hlis, 2020.

Kuv nyob rau daim av Xauj Ntawm Pawg Neeg Me. Kuv puas tuaj yeem tso npe thov kev pabcuam?

Cov neeg uas nyob rau cov av Xauj Ntawm Pawg Neeg Me muaj kev tsim nyog los mus t so npe thov rau HomeHelpMN.

Kuv puas tas yuav tsum muaj mob COVID-19 thiaj li tsim nyog rau?

Tsis tau. Thaum tseem mob tuaj yeem ua rau muaj kev cov nyom fab nyiaj txiag uas tsim nyog, koj lossis koj cov neeg hauv tsev neeg tsis tas yuav mob COVID-19 kom thiaj li tsim nyog rau.

Kuv puas tuaj yeem tau txais kev pab rau kuv cov nuj nqi uas cuam tshuam txog vaj tse yog tias kuv tsis muaj nyiaj qiv yuav tsev rau kuv lub tsev?

Lwm cov nuj nqi uas tshuam txog vaj tsev uas dhau sijhawm, xws li tej se vaj tse, kev tuav pov hwm ntawm cov tswv tsev, cov nqi xauj ntawm cov tsev tsim tau thiab cov nqi koom tes tswv tsev, tsim nyog tau txais kev pabcuam nyiaj txiag nyob rau hauv cov teeb meem uas lub tsev muaj tswv, tsis hais txog qhov seb puas muaj nyiaj qiv yuav tsev los tsis muaj.

Kev tso npe thov kev pabcuam

Kuv yuav tso npe thov tau li cas?

Thaum HomeHelpMN qhib, koj tuaj yeem thov ntawm HomeHelpMN.org lossis hu rau Call Center ntawm 1-800-388-3226

Peb xav kom koj tso npe siv rau cov kev hloov tshiab ntawm eNews hais txog HomeHelpMN kom paub xov xwm ntau ntxiv hais txog lub phiajxwm thiab lub sijhawm.

Puas tau them nyiaj txhawm rau tso npe thov HomeHelpMN?

Tsis tau. Tus tswv tsev tsis tau them nyiaj txhawm rau tso npe thov HomeHelpMN.

Kuv puas tau siv tus najnpawb Xaus Saus txhawm rau tso npe thov?

Yuav tsum muaj tus najnpawb Xaus Saus (SSN) lossis tus najnpawb qhia neeg them se (ITIN) rau txhua leej neeg tso npe thov thiab cov najnpawb yim neeg. Yog tias koj tsis muaj SSN lossis ITIN, yuav tsum muab lwm cov xov xwm. Koj tuaj yeem tiv tauj rau Lub Chaw Hu Xov Tooj kom txhawb nqa ua tiav daim ntawv thov ntawm 1-800-388-3226.

Lus Askiv tsis yog kuv yam lus xub thawj, thiab kuv txawj Lus Askiv tsis txaus. Kuv tuaj yeem tau txais lwm yam kev pab ntxiv nyob rau qhov twg?

Qhov kev tso npe thov yuav muaj ua lus Askiv, lus Spanish, lus Hmoob thiab lus Somali.

Lub Chaw Hu Xov Tooj ntawm 1-800-388-3226 muaj kev txhais ua lus Mev, Hmoob, Somali, thiab ntau yam lus. Lub Chaw Hu Xov Tooj qhib hnub Monday txog hnub Saturday, 8 teev sawv ntxov – 6 teev tsaus ntuj. CST.

Kuv yuav tau muaj ntaub ntawv dab tsi los mus tso npe thov txog HomeHelpMN?

Cov neeg tso npe thov yuav tau muab cov ntaub ntawv rau cov nram qab no:

 • Ntawv Pov Thawj ntawm Kev Yog Tswv Tsev
 • Npav Pejxeem
 • Ntawv pov thawj nyiaj tau los
 • Ntawv Pov Thawj ntawm Qhov Kev Pab Uas Tsim Nyog Muaj


Rub cov ntaub ntawv uas tseev kom muaj ntawm no.

Nej yuav txais daim ntawv thov mus ntev npaum li cas? Puas muaj kas nuv?

Txoj kev pab no yuav txais cov ntawv thov thaum lub May 17 mus txog rau lub June 17 thaum 5pm CST. Yuav khiav cov ntawv thov raws li lawv xa tuaj. Yog tias muaj neeg coob tuaj thov nyiaj, tej zaum cov nyiaj twb muaj faib rau lawv tag ua ntej lub sij hawm tag kas nuv. Xav kom cov tswv tsev xa cov ntawv thov tuaj kom ntxov. Kev xa ntawv thov tsis lav hais tias yuav muaj nyiaj.

Tsam kuv tsis muaj tag nrho cov ntaub ntawv uas kom xa nrog daim ntawv thov ne?

Koj yeej xa tau daim ntawv thov yam tsis xa tag nrho cov ntaub ntawv lawv xav tau tsuav yog koj teb tag nrho cov lus nug xwb. Tus neeg ua hauj lwm mas hu koj seb tshuav ntawv dab tsi es thiaj li khiav tau koj cov ntaub ntawv. Yog tias muaj qee yam tsis txhij, tej zaum yuav siv sij hawm ntev zog los khiav koj cov ntaub ntawv.