Xov Xwm

Xov Xwm

Saib Kev Taw Qhia rau HomeHelpMN webinar
Minnesota Housing, YouTube, April 20, 2022

Xov xwm

Thov nco ntsoov hais tias cov zaj lus uas cuam tshuam txog HomeHelpMN no yuav qhib nyob rau hauv ib lub qhov rais tshiab.

Cov tswv tsev uas tawm tsam tuaj yeem tau txais li ntawm $15,000 mus rau $80,000 los ntawm cov nyiaj hauv tsoom fwv
Annie Nova, CNBC, hnub tim 14 lub Peb Hlis, 2022


Nuj Nqi Nyiaj Yuav Tsev Tab Tom Los Dua. 10 twb daus las ($10 Billion) hauv Kev Pab Kuj Yuav Los Txog Ua Ntej.
Matthew Goldstein, New York Times, hnub tim 11 lub Kaum Ib Hlis, 2021


Cov neeg muab kev pabcuam npaj rau cov nyiaj pab tswv tsev txog 10 twb daus las ($10B)
Flávia Furlan Nunes, Housing Wire, hnub tim1 lub Kaum Ib Hlis, 2021


Kev Nyiaj Txiag Cov Nyiaj Pabcuam Tswv Tsev Txog 10 twb daus las ($10B)
Georgia Kromrei, Housing Wire, hnub tim 4 lub Yim Hli, 2021